Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MARIANA OSIŃSKIEGO W RYKACH

Konkurs odbędzie się we wtorek 08 czerwca 2021 r. o godz. 08:50 

CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów. 
 2. Wyzwalanie twórczej aktywności. 
 3. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. 
 4. Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi. 
 5. Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. 
 6. Wyłonienie MISTRZA i WICEMISTRZA Szkolnego Konkursu Matematycznego klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik konkursu będzie musiał wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową.  Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z arytmetyki, geometrii, wiedzy praktycznej i logicznego myślenia.  

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się we wtorek 08 czerwca 2021 r. o godz. 08:50 w sali 31.
 2. Na rozwiązanie zadań zawartych w teście będzie - 45 minut od momentu rozpoczęcia pracy uczniów. 
 3. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora. 
 4. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje Organizator i 2 nauczycieli z klas I-III powołanych przez Organizatora.
 5. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów. 
 6. Wygrywa uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.
 7. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilkoro uczniów będzie dogrywka rozstrzygająca wyniki (dodatkowe zadania matematyczne).
 8. Wyłonienie MISTRZA I WICEMISTRZA klas III odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych następujących po konkursie. 
 9. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych szkoły.
 10. Wręczenie dyplomów będzie w dniu zakończenia roku szkolnego.

 TRYB ODWOŁAWCZY

Rodzic ma prawo w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników do odwołania się na piśmie od wyników konkursu, w którym uczestniczyło jego dziecko.

Odwołanie z uzasadnieniem należy złożyć do Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 2 dni roboczych.

Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

ZAPRASZAMY
Małgorzata Bany
Bożena Rafeld, Anna Kępka