Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II

SZKOLNY  KONKURS  ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MARIANA OSIŃSKIEGO W RYKACH

Konkurs dla klas II odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:30 w sali 31.

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem  konkursu  są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Osobą odpowiedzialną  za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu  jest Małgorzata Bany.

 ZAGADNIENIA OGÓLNE 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. 

Informacje o konkursie oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych szkoły.

 CELE KONKURSU 

1. Mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych.  

2. Rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych.  

3. Zachęcanie do zabawy z ortografią.  

4. Kształtowanie czujności ortograficznej.  

5. Posługiwania się w piśmie poprawną polszczyzną.  

6. Doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej.  

7. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia.  

8. Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. 

 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Konkurs obejmuje następujące treści edukacji polonistycznej dla klas II szkoły podstawowej:

1. pisownia wyrazów wielką literą;

2. pisownia  wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym;

3. pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach;

4. pisownia wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym;

5. pisownia wyrazów z ż wymiennym i niewymiennym;

6. pisownia wyrazów z h i ch wymiennym i niewymiennym;

7. pisownia wyrazów z ę, ą;

8. pisownia wyrazów z utratą dźwięczności;

9. pisownia zmiękczeń;

10. pisownia partykuły nie z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami;

11. pisownia liczebników głównych i porządkowych;

12. pisownia przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

ZASADY KONKURS 

1. Na napisanie dyktanda  uczeń będzie miał 45 minut od momentu rozpoczęcia pracy. 

2. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać ze słownika ortograficznego. 

3. Oceny pracy konkursowej dokonuje organizator i 2 nauczycieli z klas I-III powołanych przez organizatora.

4. O kolejności miejsc będzie decydować najmniejsza ilość popełnionych błędów . 

5. Wygrywa uczeń, który napisze tekst bezbłędnie lub uzyska najmniejszą ilość błędów.

6. W przypadku uzyskania przez uczniów takich samych wyników będzie dogrywka rozstrzygająca wyniki (dodatkowe wyrazy z trudnościami ortograficznymi) oceniana przez  organizatora i jury w tym samym co wcześniej składzie .

7. Wyłonienie MISTRZA I WICEMISTRZA klas II odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych następujących po konkursie. 

8. Wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Rodzic ma prawo w ciągu trzech dni roboczych (od ogłoszenia wyników konkursy) do odwołania się na piśmie od wyników konkursu, w którym uczestniczyło jego dziecko. Odwołanie  z uzasadnieniem należy złożyć do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu dwóch dni roboczych. Decyzja Dyrektora szkoły  jest ostateczna.