Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas II i III

SZKOLNY  KONKURS  PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW KLAS 2-3 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MARIANA OSIŃSKIEGO W RYKACH

TERMIN KONKURSU 

KLASY 2- 16 maja 2023 r. , 12.30, sala 28

KLASY 3-  15 maja 2023 r., 10.30, sala 28

Zapisy na konkurs odbywają się u wychowawców klasy. 

CELE KONKURSU 

 1. Propagowanie wiedzy przyrodniczej.
 2. Zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 3. Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonania ich opisu.
 4. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
 5. Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.

 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Konkurs przyrodniczy dla klas 2-3 swym zakresem odnosi się do treści, wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas 1-3 szkoły podstawowej z edukacji przyrodniczej. 

ZAGADNIENIA KONKURSOWE:

 • świat wokół nas (zwierzęta, rośliny, krajobraz),
 • zjawiska atmosferyczne,
 • zdrowy styl życia,
 • ekologia i my,
 • numery telefonów alarmowych,
 • planowanie obserwacji i doświadczeń,
 • mapa Polski- granice, główne miasta i rzeki,
 • kierunki geograficzne na mapie.

ZASADY KONKURS 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą narzędzia internetowego Google.
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany znać swoje hasło do konta szkolnego.
  1. W trakcie konkursu przeprowadzony zostanie test  z zakresu wiedzy i umiejętności przyrodniczych. Test będzie trwał 35 minut.
  2. Po ostatnim pytaniu testu należy wcisnąć przycisk wyślij odpowiedzi, w przypadku niewykonania tej czynności test nie zostanie zaliczony.
 1. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z dodatkowych źródeł informacji. 
 2. Konkurs będzie przeprowadzony wśród uczniów klas 2-3 w dwóch kategoriach:
 • klasy 2,
 • klasy 3.
 1. Oceny pracy konkursowej dokonuje organizator i 1 nauczyciel z klas 1-3 powołany przez organizatora lub Dyrektora szkoły.
 2. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów. 
 3. Wygrywa uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
 4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilkoro uczniów będzie dogrywka rozstrzygająca wyniki (dodatkowe zadania) oceniana przez organizatora i jury w tym samym co wcześniej składzie .
 5. Wyłonienie MISTRZA I WICEMISTRZA klas 2 i klas 3 odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych następujących po konkursie. 
 6. Wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Rodzic ma prawo w ciągu trzech dni roboczych (od ogłoszenia wyników konkursu) do odwołania się na piśmie od wyników konkursu, w którym uczestniczyło jego dziecko. Odwołanie  z uzasadnieniem należy złożyć do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu dwóch dni roboczych. Decyzja Dyrektora szkoły  jest ostateczna.