Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klasy III

REGULAMIN SZKOLNEGO  KONKURSU  MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS III  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. MARIANA OSIŃSKIEGO W RYKACH

termin: 19.05.2023 r. godz. 9.:40

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem  konkursu  są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Osobą odpowiedzialną  za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu  jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wybrany przez Dyrektora szkoły lub Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. 
 • Informacje o konkursie oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych szkoły.

CELE KONKURSU 

 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów. 
 • Wyzwalanie twórczej aktywności. 
 • Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. 
 • Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi. 
 • Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. 
 • Wyłonienie MISTRZA i WICEMISTRZA Szkolnego Konkursu Matematycznego klas III Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Uczestnik konkursu będzie musiał wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową.  Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z arytmetyki, geometrii, wiedzy praktycznej i logicznego myślenia. 

ZASADY KONKURSU 

 • W etapie szkolnym bierze udział maksymalnie po 5 uczniów z klasy wyznaczonych przez wychowawcę. 
 • Zadania konkursowe opracowuje i przygotowuje dla uczestników nauczyciel powołany w danym roku szkolnym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.
 • Konkurs należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do 16 CZERWCA 2023 r.
 • Na rozwiązanie zadań zawartych w teście należy przeznaczyć - 45 minut od momentu rozpoczęcia pracy uczniów. 
 • W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora. 
 • Konkurs przeprowadza nauczyciel (Organizator)  w uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły terminie (dzień i godzina). 
 • Oceny rozwiązanych zadań dokonuje Organizator i Jury (2 nauczycieli z klas I-III powołanych przez organizatora).
 • O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów. 
 • Wygrywa uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.
 • W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilkoro uczniów będzie dogrywka rozstrzygająca wyniki (dodatkowe zadania matematyczne) oceniana przez Organizatora i Jury w tym samym co wcześniej składzie.
 • Organizator i Jury są zobowiązani prace konkursowe sprawdzić, napisać protokół i ustalić laureatów konkursu - MISTRZA I WICEMISTRZA klas III w ciągu 5 dni roboczych następujących po konkursie.
 • Wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.
 • Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator  konkursu.  

TRYB ODWOŁAWCZY 

Rodzic ma prawo w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników do odwołania się na piśmie od wyników konkursu, w którym uczestniczyło jego dziecko.

Odwołanie z uzasadnieniem należy złożyć do Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 2 dni roboczych.

Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

Wychowawca klasy dostarcza organizatorowi zgłoszenia maksymalnie 5 uczniów ze swojej klasy  najpóźniej na tydzień przed ogłoszonym w danym roku szkolnym dniem konkursu. Są to uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów w ramach eliminacji klasowych.