Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klasy I - III

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO dla uczniów klas I - III pod hasłem„Uśmiechnij się”.

Organizator: Małgorzata Głowienka - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Termin:  16 V 2023 r., godz. 10.30

Miejsce: sala nr 35, PSP nr 1 w Rykach.

Cele:

-        Upowszechnianie kultury żywego słowa.

-        Budzenie i rozwijanie zdolności recytatorskich.

-        Rozwijanie zamiłowania do czytania i mówienia poezji.

-        Wyrabianie szacunku dla piękna języka ojczystego.

-        Przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnego i regionalnego środowiska.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I – III szkoły podstawowej.
 2. Każdą klasę reprezentuje 1 - 5 uczniów.
 3. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór.
 4. Prezentowane utwory oceniane będą przez specjalnie powołane jury.

KRYTERIA OCENY

 1. Oceny recytacji dokona jury powołane przez Dyrekcję Szkoły.
 2. W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić nauczyciele, których uczniowie biorą udział w konkursie.
 3. Jury dokona oceny recytacji wg następujących kryteriów:

-        pamięciowe opanowanie tekstu,

-        zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu,

-        interpretacja utworu,

-        oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych,

-        poprawność dykcyjna,

-        ogólny wyraz artystyczny.

PLAN ORGANIZACYJNY KONKURSU

 1. Nauczyciele składają karty uczestnictwa do organizatora konkursu w wyznaczonym terminie.
 2. Uczestnicy recytują wybrany utwór  zgodnie z ustaloną przez organizatora kolejnością.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po przerwie, po zakończeniu recytacji.
 4. Jury wyłoni laureatów, którzy będą reprezentować Szkołę na szczeblu powiatowym Małego Konkursu Recytatorskiego w Rykach oraz przyzna wyróżnienia w formie „srebrnych” i „zielonych” dyplomów. Werdykt jury jest ostateczny. Jeśli rodzic lub osoba , która przygotowywała ucznia nie zgadza się z oceną jury, może zgłosić dziecko do udziału w konkursie bezpośrednio w MGCK w Rykach.
 5. Wszyscy recytatorzy  otrzymają dyplomy uczestnictwa.