Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Konkurs matematyczny „Mistrz matematyki” dla klas 2 PSP nr 1 w Rykach - zaproszenie.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas II Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Termin: 24.05.2024 r. godz. 10.30, sala nr 50

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wybrany przez Dyrektora szkoły lub Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. 
  2. Informacje o konkursie oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych szkoły.

CELE KONKURSU 

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów. 
  2. Wyzwalanie twórczej aktywności. 
  3. Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. 
  4. Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi. 
  5. Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. 
  6. Wyłonienie MISTRZA i WICEMISTRZA Szkolnego Konkursu Matematycznego klas II Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Uczestnik konkursu będzie musiał wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową.  Zadania konkursowe obejmują zagadnienia z arytmetyki, geometrii, wiedzy praktycznej i logicznego myślenia. 

ZASADY KONKURSU 

 1. W etapie szkolnym bierze udział maksymalnie po 5 uczniów z klasy wyznaczonych przez wychowawcę. 
  2. Zadania konkursowe opracowuje i przygotowuje dla uczestników nauczyciel powołany w danym roku szkolnym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.
  3. Konkurs należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do 16 CZERWCA 2022 r.
  4. Na rozwiązanie zadań zawartych w teście należy przeznaczyć - 45 minut od momentu rozpoczęcia pracy uczniów. 
  5. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora. 
  6. Konkurs przeprowadza nauczyciel (Organizator) w uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły terminie (dzień i godzina). 
  7. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje Organizator i Jury (2 nauczycieli z klas I-III powołanych przez organizatora).
  8. O kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów. 
  9. Wygrywa uczeń, który uzyska największą liczbę punktów.
  10. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilkoro uczniów będzie dogrywka rozstrzygająca wyniki (dodatkowe zadania matematyczne) oceniana przez Organizatora i Jury w tym samym co wcześniej składzie.
  11. Organizator i Jury są zobowiązani prace konkursowe sprawdzić, napisać protokół i ustalić laureatów konkursu - MISTRZA I WICEMISTRZA klas II w ciągu 5 dni roboczych następujących po konkursie. 
  13. Wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.
  14. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.  

TRYB ODWOŁAWCZY

Rodzic ma prawo w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników do odwołania się na piśmie od wyników konkursu, w którym uczestniczyło jego dziecko.

Odwołanie z uzasadnieniem należy złożyć do Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 2 dni roboczych.
Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.