Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” klas 3 PSP nr 1 w Rykach - zaproszenie.

Termin: 3 odbędzie się 23 maja 2024 o godzinie 10:30.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO dla uczniów klas III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem konkursu są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wybrany przez Dyrektora szkoły lub Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach 
 2. Informacje o konkursie oraz wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeniowych szkoły.

CELE KONKURSU 

 1. Mobilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych.
 2. Rozbudzanie motywacji do korzystania ze słowników ortograficznych.
 3. Zachęcanie do zabawy z ortografią.
 4. Kształtowanie czujności ortograficznej.
 5. Posługiwania się w piśmie poprawną polszczyzną.
 6. Doskonalenie poprawności ortograficznej i gramatycznej.
 7. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia.
 8. Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji.

TRYB ODWOŁAWCZY

Rodzic ma prawo w ciągu trzech dni roboczych (od ogłoszenia wyników konkursy) do odwołania się na piśmie od wyników konkursu, w którym uczestniczyło jego dziecko. Odwołanie z uzasadnieniem należy złożyć do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu dwóch dni roboczych. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

Konkurs obejmuje następujące treści edukacji polonistycznej dla klas II- III szkoły podstawowej:

 • pisownia wyrazów wielką literą;
 • pisownia wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym;
 • pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach;
 • pisownia wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym;
 • pisownia wyrazów z ż wymiennym i niewymiennym;
 • pisownia wyrazów z h i ch wymiennym i niewymiennym;
 • pisownia wyrazów z ę, ą;
 • pisownia wyrazów z utratą dźwięczności;
 • pisownia zmiękczeń;
 • pisownia partykuły nie z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami;
 • pisownia liczebników głównych i porządkowych;
 • pisownia przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

 ZASADY KONKURSU

 1. W etapie szkolnym bierze udział maksymalnie 5 uczniów wyznaczonych przez wychowawcę danej klasy.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony wśród uczniów klas 3.
 3. Zadania konkursowe opracowuje i przygotowuje dla uczestników nauczyciel powołany w danym roku szkolnym przez Dyrektora lub Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej zwany dalej organizatorem. 
 4. Konkurs należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do końca maja danego roku szkolnego.  
 5. Na rozwiązanie zadań zawartych w teście należy przeznaczyć - 45 minut od momentu rozpoczęcia pracy uczniów. 
 6. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać ze słownika ortograficznego. 
 7. Konkurs przeprowadza nauczyciel (organizator) w uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły terminie (dzień i godzina). 
 8. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury (2 nauczycieli z klas 1-3) powołane przez organizatora.
 9. O kolejności miejsc będzie decydować liczba popełnionych błędów.
 10. Wygrywa uczeń, który popełni najmniej błędów.
 11. W przypadku uzyskania takich samych wyników przez kilkoro uczniów będzie dogrywka rozstrzygająca wyniki (dodatkowe wyrazy z trudnościami ortograficznymi) oceniana

przez organizatora i jury w tym samym co wcześniej składzie.

 1. Organizator i jury są zobowiązani prace konkursowe sprawdzić, napisać protokół i ustalić laureatów konkursu - MISTRZA I WICEMISTRZA na każdym poziomie nauczania w ciągu 5 dni roboczych następujących po konkursie. 
 2. Wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.
 3. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.