Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Konkurs wiedzy ogólnej "Omnibus" - zaproszenie.

REGULAMIN KONKURSU „OMNIBUS”.

Konkurs wiedzy ogólnej "Omnibus" odbędzie się 23 maja o godzinie 11:15.

CELE KONKURSU:

- sprawdzenie własnej wiedzy z różnych dziedzin,

- wzbogacanie słownictwa,

- kształtowanie umiejętności udzielania szybkiej odpowiedzi na postawione pytania,

- formułowanie odpowiedzi na pytania,

- kształtowanie zasad współpracy w grupie rówieśniczej i międzyklasowej,

- wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji,

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za sukcesy i porażki swoje oraz swojej klasy,

- kształcenie umiejętności uważnego słuchania innych.

 ORGANIZACJA KONKURSU

  1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2 i 3 PSP nr 1 w Rykach.
  2.  Każdy wychowawca może wytypować 1-5 uczestników.
  3.  Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego (pytania otwarte i zamknięte).
  4.  Uczestnicy będą musieli wykazać się wiadomościami z zakresu wiedzy całościowej, nie tylko tej zdobywanej w szkole.
  1.  Komisja ocenia poprawność wykonanych zadań i przyznaje punkty.
  2.  Wyniki zostaną zawarte w protokole i na stronie internetowej szkoły.
  3.  Nagrodzona zostanie jedna osoba, która uzyska tytuł Omnibusa w danym roku szkolnym.
  4.  Organizatorki: Małgorzata Głowienka, Anna Kępka.
  5. Termin konkursu: 23 V 2024.
  6. Konkurs składa się z 2 etapów:

 ETAP – eliminacje

Każdy wychowawca z klas 2 i 3 wybierze 1 - 5 uczniów, którzy jego zdaniem wykazują się największą wiedzą o otaczającym świecie.

 ETAP – finał

 Miejsce – sala lekcyjna.

Z każdej klasy bierze udział po 1 - 5 reprezentantów.

Uczestnicy odpowiadają na pytania znajdujące się na specjalnie przygotowanych kartach odpowiedzi.

Laureat otrzymuje dyplom oraz nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego.