Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Publikacje pomocne w pracy z uczniem zdolnym.

Uczen_zdolnyBiblioteka szkolna udostępnia następujące publikacje wydawane przez ORE pomocne w pracy uczniem zdolnym:

Biblioteka szkolna udostępnia następujące publikacje wydawane przez ORE pomocne w pracy uczniem zdolnym:
1. Uczeń zdolny  - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych.
2. Jak pracować z uczniem zdolnym?
3. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach z języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych.
4.  Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie.
5.  Rozwijanie zdolności językowych na lekcjach języka obcego.
6. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
7.  Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej.
8.  Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców.
9. Jak zainteresować uczniów astronomią w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimanazjalnej?
10. Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik  nauczyciela matematyki.
11. Klubik Małego Matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznej uczniów I etapu edukacyjnego.
12. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Stachera A. i in., Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?
ROZDZIAŁY: (II) Wychowanie przedszkolne i szkoła podstawowa
                 (III) Gimnazjum
                 (IV) Szkoła ponadgimnazjalna
                 (V) Być rodzicem dziecka uzdolnionego informatycznie
Szkurłat M. i in., Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie. Poradnik dla nauczycieli. Poradnik omawia pracę z uczniem zdolnym poczynając od przedszkola po szkołę podstawową, gimnazjum i  kończąc na szkole ponadgimnazjalnej. Zawiera propozycje scenariuszy lekcji, projektów edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych.
Knopik T., Czas wolny... od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych ramach zajęć pozalekcyjnych. Publikacja wyjaśnia czym jest zrównoważony rozwój uczniów zdolnych z punktu widzenia      psychologów oraz pedagogów. Prezentuje przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych uzdolnień uczniów oraz technik identyfikacji zainteresowań oraz specyficznych cech osobowości uczniów uzdolnionych. Cześć praktyczna zawiera przydatne scenariusze zabaw, gier i ćwiczeń dla uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych.