Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Regulamin SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Mariana Osińskiego w Rykach
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Samorząd Uczniowski tworzą:
a) wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 im. Mariana Osińskiego w Rykach i wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych,
§ 2. 1. Samorząd Uczniowski, działa w Publicznej Szkole Podstawowej nr1 im. Mariana Osińskiego w Rykach zwany dalej SU, na podstawie:
ñ Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.(Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425),
ñ Statutu Szkoły,
ñ Regulaminu.
Rozdział II
CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 3 1. Do głównych celów działalności SU należą:
a) reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej,
b) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
c) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
d) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
e) organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej,
f ) inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły,
g) przestrzeganie zapisów statutowych szkoły,
h) dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów,
i) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
j) podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia w grupie,
k) kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników,
l) poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły,
ł) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Rozdział III
PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ 4. 1. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
a ) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede wszystkim stawianymi wymaganiami,
b) prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz nagradzania i karania uczniów,
c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
d) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna samorządu,
e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
f) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań,
g) prawo do zgłaszania propozycji do Szkolnego Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego.
i) prawo opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli,
j) prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
Rozdział IV
ZADANIA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
§ 5. 1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
a. opracowanie regulaminu SU, planu działania na każdy rok szkolny,
b. przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków, opinii,
c. wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego np. koła zainteresowań, sekcje sportowe, działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna,
d. kultywowanie tradycji szkoły, współorganizowanie obchodów Dnia Patronów, dbałość o wizerunek szkoły w środowisku,
e. inicjowanie różnorodnych akcji, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz szkoły i środowiska,
f. organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów,
g. typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami,
i. organizowanie akcji charytatywnych,
j. informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.
Rozdział V
ORGANY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
§ 6. 1. Rady Samorządów Klasowych:
a. w skład Rad Samorządów Klasowych wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik,
b. wybory do Rad Klasowych w głosowaniu jawnym lub tajnym następują do 15 września każdego roku.
2. Rada Samorządu Klasowego:
a. identyfikuje potrzeby uczniów,
b. inspiruje i zachęca uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. troszczy się o wysokie wyniki nauczania i dobrą atmosferę w klasie,
d. włącza uczniów w ogólnoszkolne działania SU.
§ 7. 1. Zebranie ogólne Przewodniczących Samorządów Klasowych nazywane jest Forum Uczniowskim Przedstawicieli Klas zwane dalej Forum.
2. Do kompetencji Forum należy:
a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
b. uchwalanie regulaminu SU oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,
c. wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadzi wybory do władz SU, Opiekuna SU, Rzecznika Praw Ucznia,
d. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
e. przyjmowanie sprawozdań Zarządu (śródrocznego i rocznego),
3. Zebranie forum zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego lub osoba przez niego upoważniona.
4. W zebraniach Forum mają prawo uczestniczyć Przewodniczący Klas, Przedstawiciele Zarządu, Opiekun Samorządu i zaproszeni goście.
§ 8. 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z pięciu uczniów:
a. przewodniczącego SU,
b. wiceprzewodniczącego SU,
c. sekretarza SU,
d. skarbnika SU,
e. jednego członka- wybieranego spośród przewodniczących klas na posiedzeniu Forum.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Samorządu,
b. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
c. reprezentowanie Samorządu,
d. opracowanie rocznego planu działania SU,
e. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
f. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
g. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU,
h. przedstawianie na Forum Uczniowskim Przedstawicieli Klas oraz przez Zespół Wychowawców Rady Pedagogicznej sprawozdań ( śródrocznego i rocznego),
3. Powołanie Zarządu odbywa się w drodze wyborów powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie obecni w szkole, w dniu wyborów.
4. Zarząd jest wybierany zgodnie z procedurami wyborczymi do końca wrześni każdego roku.
5. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU raz w miesiącu.
6. W zebraniach Zarządu uczestniczy przedstawiciel Forum oraz Opiekun SU.
7. Do realizacji zadań Zarząd morze powołać komisje i sekcje.
8. Komisje i sekcje powoływane są spośród uczniów szkoły i mogą mieć charakter stały lub doraźny.
§ 9. 1. Przewodniczący SU:
a. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Forum Uczniowskiemu Przedstawicieli Klas,
b. planuje i kieruje pracą Zarządu SU,
c. rozdziela zadania pomiędzy wszystkich członków Zarządu,
d. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
e. przedstawia dyrekcji, Forum Uczniowskim Przedstawicieli Klas oraz Zespole Wychowawców, plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie śródrocznego i rocznego, z działalności SU,
2. wiceprzewodniczący w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki.
3. Sekretarz protokołuje zebrania Zarządu, odpowiada za dostarczenie protokołów Przewodniczącemu i sprawuje kontrolę nad dokumentacją.
4. Dwóch członków Zarządu aktywnie uczestniczy w pracach Zarządu.
5. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
6. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
7. Decyzje Forum Uczniowskiego Przedstawicieli Klas oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem.
Rozdział VI
OBOWIAZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
§ 10. 1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności Samorządu Uczniowskiego.
2. Zapoznanie SU ze Statutem, kalendarzem uroczystości, kalendarzem roku szkolnego.
3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym, w szczególności w zmianach dotyczących Statutu.
4. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU.
5. Przyjmowanie opinii, wniosków SU, podejmowanie merytorycznej dyskusji, zapraszanie przedstawicieli SU do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
7. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organami szkoły i organizacjami,
8. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
Rozdział VII
OPIEKUN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
§ 11. 1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU lub Opiekunowie SU.
2. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole, wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne, drugi opiekun może być powołany na wniosek Dyrektora.
3. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
4. Kadencja opiekuna trwa 1 rok .
5. Kadencja Opiekuna SU trwa od dnia wyboru go na to stanowisko do 30 września nowego roku szkolnego.
6. Opiekuna SU może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.
7. W przypadku, gdy stanowisko Opiekuna zostanie zwolnione przed upływem kadencji, Samorząd Uczniowski przeprowadza ponowne wybory.
8. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. koordynowanie pracy SU,
b. wsparcie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły,
c. inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i współpracy,
d. informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,
e. motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU,
f. pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
Rozdział VIII
RZECZNIK PRAW UCZNIA
§ 12. 1. Rzecznika Praw Ucznia powołuje spośród pracowników szkoły Dyrektor na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.
2. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez społeczność uczniowską w wyborach: tajnych - każdy ma prawo do tajności swojego wyboru; powszechnych - każdy uczeń jest w równej mierze uprawniony do głosowania; bezpośrednich - każdy uczeń sam osobiście uczestniczy w wyborach.
3. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 5 lat.
4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa od dnia wyboru go na to stanowisko do 30 września kolejnego roku szkolnego.
5. Rzecznika Praw Ucznia może odwołać przed upływem kadencji Dyrektor Szkoły na wniosek Szkolnego Samorządu Uczniowskiego lub na wniosek zainteresowanego.
6.W przypadku, gdy stanowisko rzecznika zostanie zwolnione przed upływem kadencji, Samorząd Uczniowski przeprowadza ponowne wybory.
§ 13 1. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia
a) zapoznanie społeczności uczniowskiej z prawami i obowiązkami uczniów oraz prawami dziecka,
b. propagowanie praw ucznia i praw dziecka wśród pracowników szkoły,
c. pełnienie funkcji doradczej dla uczniów w sprawach związanych z prawami ucznia i prawami dziecka,
d. reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
e. pomoc w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, uczniami i pracownikami szkoły,
f. współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia,
g. ścisła współpraca z Dyrekcją szkoły, pedagogami i psychologiem w sprawach związanych z przestrzeganiem praw ucznia,
h. interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia.
Rozdział X
ORDYNACJA WYBORCZA
§ 14. 1. Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku we wrześniu.
2. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
3. Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.
4. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,
b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy.
5. Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.
§ 15. 1. Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdego ciągu klasowego.
2. Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
b. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 1 tygodnie przed terminem wyborów,
c. przygotowanie wyborów,
d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e. przeprowadzenie wyborów,
f. obliczenie głosów,
g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.
h. w wyjątkowych sytuacjach czas określony w § 15. 2 może być skrócony.
§ 16. Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1 Do Rady SU kandydują uczniowie którzy zgłoszą swoją kandydaturę do Szkolnej Komisji Wyborczej.
2. Kandydata do Rady SU powinny cechować: śmiałość, otwartość, poczucie humoru, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania, chęć pomagania innym, pomysłowość, umiejętność współpracy w grupie, co najmniej bardzo dobra ocena zachowania, bardzo dobre oceny w nauce (średnia na koniec poprzedniego roku szkolnego co najmniej 4,00), bezinteresowność, życzliwość, optymizm.
3. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą na terenie szkoły. Kampania odbywa się według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą na tydzień przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Komisja Wyborcza dokładnie określa czas kampanii i wprowadza ciszę wyborczą. Kampanii wyborczej nie wolno prowadzić poza szkołą i w Internecie. Kandydata, który nie stosuje się do tych ustaleń Szkolna Komisja Wyborcza skreśla z listy kandydatów.
4. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
5. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
6. Członkami Zarządu SU zostają pierwsze cztery osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU ( zgodnie z § 15 art.2).
7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
8. Pozostałe stanowiska obejmują uczniowie, którzy otrzymali kolejno mniejszą liczbę głosów.
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
§ 17 1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
d. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
2. Kadencja członków Zarządu SU trwa od dnia wyboru na to stanowisko do 30 września kolejnego roku szkolnego (dla uczniów, którzy nie opuścili szkoły)
Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE
§ 18. 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Forum Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU albo Forum Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia lub z dniem podjęcia o czym stanowi zapis końcowy.
Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Forum Uczniowskie Przedstawicieli Klas dnia 20 IX 2017r i wchodzi w życie z dniem 20 IX 2017r.