Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Regulamin stołówki

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej  nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Korzystanie z posiłków jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.
 3. Do korzystania z obiadów upoważnieni są uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach, po wcześniejszym złożeniu Deklaracji. 
 4. Korzystanie z obiadów możliwe jest tylko od początku każdego miesiąca.
 5. Rezygnację należy zgłosić minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem  w stołówce szkolnej.
 6. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej. Nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 7. Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.
 8. Uczniowie spożywają posiłki wyłączniew stołówce szkolnej.
 9. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu stołówki i właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków.
 10. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane w sposób umyślny przez uczniów ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.
 12. Aktualny jadłospis dostępny jest w stołówce szkolnej.

  II. ODPŁATNOŚCI

 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu dla uczniów i pracowników szkoły, oraz śniadanie, obiad i podwieczorek dla oddziału przedszkolnego.
 2. Informacje o koszcie obiadów dostępne są u intendenta.
 3. Należność za posiłki regulujemy (począwszy od 1 dnia każdego miesiąca do 15 ) tylko w wyznaczonych dniach za następny miesiąc kalendarzowy.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki.
 5. Od wpłat dokonanych po terminie są naliczane odsetki ustawowe. 
 6. Dwumiesięczne zaleganie z opłatą powoduje automatyczne skreślenie ucznia z listy.
 7. O wszelkich zmianach w terminach korzystania z posiłków, zmianach wybranej opcji abonamentu posiłków lub zmianę danych umieszczonych w Deklaracji należy poinformować intendenta osobiście lub telefonicznie pod nr 818651565. 
 8. Niedopłatę na końcu roku kalendarzowego i szkolnego należy uiścić minimum 7 dni przed jego zakończeniem.

 III.ZWROTY ZA POSIŁKI

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić na podstawie  uprzedniego zgłoszenia nieobecności ucznia z powodu choroby, wycieczki  lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi powyżej jednego dnia lub dłużej.
 2. W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z posiłków należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej lub  w dniu  nieobecności najpóźniej do godz. 8.00 osobiście u intendenta, lub telefonicznie  pod nr 818651565. 
 3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi  kosztów.
 4. Wszelkie nieobecności zgłaszane z zachowaniem powyższych zasad skutkują pomniejszeniem należności w miesiącu kolejnym, natomiast nie będą odliczane koszty obiadów za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 5. Informację dotyczącą odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać ostatniego dnia roboczego danego miesiąca u intendenta.

 IV.    ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Na terenie stołówki podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie korzystający z obiadów.
 2. Zabrania się przebywania i towarzyszenia dzieciom opiekunów prawnych i innych osób nie będących pracownikami szkoły.
 3. Stołówka wydaje obiady od I przerwy obiadowej do godziny 13:30.
 4. W szkole zorganizowano trzy przerwy obiadowe dla uczniów szkoły podstawowej. Przerwa obiadowa i inne posiłki oddziału przedszkolnego określona jest ramowym rozkładem dnia oddziału przedszkolnego. Uczniowie klas najmłodszych korzystają z obiadów według grafiku uzgodnionego dla klasy pomiędzy wychowawcą i intendentem szkoły.
 5. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania przepisów BHP, zwłaszcza ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków.
 6. Podczas spożywania posiłków obowiązuje zasada kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 7. Uczeń, który nie zjadł obiadu na swojej przerwie obiadowej lub musi wcześniej wyjść ze szkoły (konkursy, turnieje, wyjścia klasowe) je obiad w innych godzinach.
 8. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia.
 9. Nie wolno rezerwować miejsc koleżankom i kolegom.
 10. W stołówce obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 11. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów stołujących się i utrzymaniem porządku sprawują nauczyciele według harmonogramu.
 12. Na stołówkę nie wchodzimy w odzieży wierzchniej ani w strojach gimnastycznych.
 13. Plecaki i torby uczniowie pozostawiają poza stołówką.
 14. Należy odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników kuchni.

 V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

        O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.