Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Aktualności

„Świetlica szkolna - miejsce edukacji , rozwoju i zabawy”

Godziny pracy - 7:00 - 16:15
Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie. Współczesna świetlica, jako wewnątrzszkolna instytucja wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, wychowania i dydaktyki
Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży pozostającej na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych
oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.
Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia, pomoc uczniom w odrabianiu pracy domowej;
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
c) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
e) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;
g) współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.

W świetlicy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach między innymi w:
• zajęciach czytelniczych
• zajęciach dydaktycznych
• zajęciach plastyczno – manualnych
• zajęciach muzycznych
• zajęciach sportowych
• zajęciach rekreacyjno – ruchowych
• zajęciach rozrywkowych
• zajęciach z wykorzystaniem środków audiowizualnych
• zajęciach z zakresu edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej i proekologicznej.

W ramach zajęć świetlicowych uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodne z ich zainteresowaniami. Biorą udział w konkursach, akcjach charytatywnych i przedsięwzięciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy angażując się w życie szkoły i poza nią.