Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Do klasy pierwszej

 Rekrutacja do klas I w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach na rok szkolny 2024/2025. 

W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2017 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym – 2024 r. – kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2018 roku), jednak pod warunkiem:

- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024,

albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców/opiekunów prawnych.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram rekrutacji:

na podstawie Zarządzenia Nr 2/2024 Burmistrza  Ryk  z dnia 04.01.2024r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryki.

  1. Od 19 lutego 2024r. do 11 marca 2024r. - złożenie zgłoszenia/ wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. Zgłoszenie/wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.zso1ryki.pl. Na stronie szkoły znajduje się zakładka rekrutacja, w której zamieszczone są wymagane dokumenty.
  2. Od 12 marca 2024r. do 22  marca 2024r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie  do klas pierwszych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. 25 marca 2024r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.
  4. Od 26 marca 2024r. do 05 kwietnia 2024r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna. Oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej szkoły.
  5. 08 kwietnia 2024r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych.
  6. W przypadku wolnych miejsc przeprowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Komplet dokumentów wraz z klauzulą informacyjną dla rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz.8:00 - 15:00  najpóźniej do dnia 11  marca 2024r.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dla kandydatów spoza obwodu szkoły).
  3. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia  do klasy pierwszej należy złożyć od 26 marca 2024r. do 05 kwietnia 2024r.

Druki do pobrania:

✔  Obwód szkoły - wykaz ulic (pdf).

✔ Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach (pdf).

✔ Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 wraz z załącznikami (z obwodu szkoły) (doc).

✔ Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 wraz z załącznikami (z obwodu szkoły) (pdf).

✔ Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 wraz z załącznikami (spoza obwodu szkoły) (doc).

 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 wraz z załącznikami (spoza obwodu szkoły) (pdf).

✔ Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (spoza obwodu szkoły) (doc).

✔ Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2024/2025 (spoza obwodu szkoły) (pdf).

✔ Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (doc).

✔ Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (pdf).