Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Do klasy pierwszej

 Rekrutacja do klas I w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach na rok szkolny 2022/2023. 

W roku szkolnym 2022/2023 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2015 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2022 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2016 roku), jednak pod warunkiem:

- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2021/2022),

albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram rekrutacji:

na podstawie Zarządzenia Nr 12/2022 Burmistrza  Ryk  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest  Gmina Ryki.

  1. Od 21 lutego 2022r.  do 4 marca 2022r. - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://zso1ryki.pl/. Na stronie szkoły znajduje się zakładka rekrutacja, w którym zamieszczone są wymagane dokumenty.
  2. Do 18 marca 2022r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie  do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. 21 marca 2022r.  do godz.15.00 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.
  4. Od 22 marca do 28 marca 2022r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna. Oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.
  5. 29 marca 2022r.  godz.15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej.

Komplet dokumentów wraz z klauzulą informacyjną dla rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz.8.00-15.00  do 4  marca 2022r.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Wniosek dla kandydatów do klasy pierwszej.
  2. Zgłoszenie do klasy pierwszej.
  3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia  do klasy pierwszej (od 22 marca do 28 marca 2022r.)

Druki do pobrania:

✔  Obwód szkoły - wykaz ulic.

✔ Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

✔ Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2022/2023 wraz z załącznikami (z obwodu szkoły).

✔  Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2022/2023 wraz z załącznikami (spoza obwodu szkoły).

✔  Załączniki do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2022/2023 wraz z załącznikami (spoza obwodu szkoły).

✔  Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2022/2023.