Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Do klasy pierwszej

 Rekrutacja do klas I w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach na rok szkolny 2023/2024. 

W roku szkolnym 2023/2024 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2016 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym - 2023 - kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2017 roku), jednak pod warunkiem:

- dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2022/2023),

albo

- posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Harmonogram rekrutacji:

na podstawie Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza  Ryk  z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i  klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryki.

  1. Od 20 lutego 2023 r.  do 10 marca 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://zso1ryki.pl/. Na stronie szkoły znajduje się zakładka rekrutacja, w której zamieszczone są wymagane dokumenty.
  2. Od 13 marca 2023 r. do 22 marca 2023 r. - weryfikacja wniosków o przyjęcie  do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków /kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. 23 marca 2023 r.  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.
  4. Od 24 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia rodzica/opiekuna. Oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej.
  5. 30 marca 2023 r.   - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej.
  6. W przypadku wolnych miejsc przeprowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

Komplet dokumentów wraz z klauzulą informacyjną dla rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz.8.00-15.00  do 10  marca 2023 r.

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  1. Zgłoszenie lub Wniosek  o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.
  2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dla kandydatów spoza obwodu szkoły).
  3. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w dniach 24.03.2023 - 29.03.2023 r. potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Druki do pobrania:

✔ Obwód szkoły - wykaz ulic.

✔ Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach.

Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2023/2024 wraz z załącznikami (z obwodu szkoły).

✔ Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2023/2024 wraz z załącznikami (spoza obwodu szkoły).

✔ Załącznik do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej w PSP nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach w roku szkolnym 2023/2024 (spoza obwodu szkoły).

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.