Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Regulamin  wypożyczania i udostępniania uczniom

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

przez bibliotekę szkolną  PSP nr 1 w Rykach

 

Rozdział I

§ 1   Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne mające postać papierową wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym i podlegają zwrotowi po zakończeniu użytkowania, nie później niż do 20  czerwca.
 3. Materiały ćwiczeniowe zakupione przez szkołę przekazywane są uczniom nieodpłatnie bez obowiązku zwrotu.
 4. Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

Rozdział II

§ 2  Obowiązki Ucznia i Rodzica związane z wypożyczeniem

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem wypożyczania oraz podpisania Karty udostępniania w/w materiałów przedstawioną przez Wychowawcę klasy wyrażając tym samym wolę korzystania z podręczników przez dziecko.
 2. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do dbania o jego walory użytkowe i estetyczne oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Należy je obłożyć w zdejmowaną okładkę.

§ 3  Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust.2. (dotyczy ucznia niepełnosprawnego).
 2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III

§ 4  Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 1. W przypadku zniszczenia - w tym zalania, braku kartek, zamazania stron uniemożliwiające dalsze korzystanie  lub zagubienie wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia, zobowiązuje się rodziców/opiekunów do odkupienia ich według zasad określonych w Zarządzeniu dyrektora PSP nr 1 w Rykach w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
 2.  Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników, z którego uczeń może skorzystać do czasu odkupienia zniszczonego podręcznika.
 3. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników oraz materiałów edukacyjnych.
 4. Pierwsze części podręczników bądź materiałów edukacyjnych oraz kompletów są wypożyczane uczniom po opracowaniu w dniach od 2 do 15 września. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą podczas zajęć edukacyjnych.
 5. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje nauczyciel. Podręczniki oraz materiały edukacyjne powinny być zwrócone w terminie 7 dni od zakończenia pracy z danym podręcznikiem lub wykreślenia ucznia z księgi uczniów.
 6. Uczniowie przychodzą do biblioteki z całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą - oddając i wypożyczając kolejne części podręcznika.

Rozdział IV

§ 5  Przepisy końcowe

 1. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2018r.