Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach

Towarzystwo "Tradycja"

Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury „Tradycja” utworzyli w 2005 roku rodzice dzieci uczęszczających do ZSO nr 1 w Rykach (obecnie: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach).

Po co powstało?
Powstało dla wspierania działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania regionalnej historii poprzez popularyzację muzyki, śpiewu i tańca ludowego, a zwłaszcza podnoszenie kultury oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych.
Jakie są cele Towarzystwa:
· Poznawanie i popularyzacja regionalnej historii
· Zapoznawanie z tradycją ludową, obyczajami, obrzędami, muzyką, śpiewem i tańcem
· Kształtowanie postawy szacunku wobec narodowej tradycji i kultury
· Kontynuowanie pracy nad rozwojem Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego i wzbogacaniem jego repertuaru, garderoby, wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania
· Podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły, miasta i regionu
 
W jaki sposób Towarzystwo je realizuje?
· Prowadzenie działań edukacyjnych i wychowawczych ukierunkowanych na kształtowanie postawy poszanowania tradycji u dzieci, młodzieży i dorosłych
· Pozyskiwanie funduszy od sponsorów, fundacji, z programów, projektów wspomagających rozwój edukacji i kultury oraz wychowanie młodego pokolenia
· Ubieganie się o dofinansowanie od instytucji wspierających działanie organizacji pozarządowych
· Organizowanie koncertów, imprez, festynów, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych
· Aktywną działalność edukacyjną i kulturalną prowadzoną lokalnie i na szerszą skalę
· Prowadzenie działalności wydawniczej
 
Rezultaty dotychczasowej działalności:
· Przygotowanie i zorganizowanie pobytu w Rykach Zespołu Tanecznego „Białe Skrzydła”z Białorusi
· Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów tanecznych dla DZTL „Ryki” w Sobieszynie i Nawojowej k. Nowego Sącza
· Współpraca przy organizowaniu wyjazdów Zespołu na ogólnopolskie festiwale do Częstochowy w 2006 r., Warki w 2007 i 2008, Przemyśla 2009 i 2010 roku oraz inne koncerty na terenie gminy, powiatu, województwa.
· Wpółorganizowanie wyjazdów Zespołu na festiwale międzynarodowe Słowacja i Grecja 2009 oraz Hiszpania 2010
· Partnerstwo programie „Szkoła równych szans” realizowanym przez ZSO nr 1 w 2007 i 2008 roku
· Systematyczna współpraca przy prowadzeniu garderoby Zespołu, pozyskiwanie sponsorów i wykonawców nowych strojów
 
Od lutego 2009 Towarzystwo „Tradycja” jest organizacją pożytku publicznego.
 
Skład Zarządu:
Prezes: Aldona Rafał
Wiceprezes: Karolina Sych
Sekretarz: Ewa Piątek
Skarbnik: Sylwia Pajdowska
Członek: Magdalena Kowalczyk - Popis
 
Organizacja wspomagająca Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Ryki”
Towarzystwo Wspierania Edukacji i Kultury "Tradycja"
Numer KRS: 0000243454
NIP: 5060038351
REGON: 060082617
Numer konta: 76 8724 0005 2001 0019 0147 0001 (Bank Spółdzielczy Oddział w Rykach)